Klub Strzelectwa Sportowego

“BAZUKA”

Piątnica, 9 kwietnia 2011

Rozdział I

Nazwa stowarzyszenia

§ 1.Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Strzelectwa Sportowego “BAZUKA”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Rozdział II

Teren działania i siedziba stowarzyszenia

§ 2.

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniemtamtejszego prawa.

3.Siedzibą Stowarzyszenia jest Piątnica.

§ 3.

Stowarzyszenie działa według przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z 25 czerwca 2010 o sporcie, na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) a także w myśl postanowień niniejszego statutu.

§ 4.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie posiada własne godło, barwy i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Stowarzyszenie używa pieczęci: prostokątnej: z nazwą, adresem i danymi Stowarzyszenia oraz pieczątki w kształcie godła.

§ 6.

1.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

 1. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

§ 7.

Stowarzyszenie ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych działaczy oraz występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych.

Rozdział III

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8.

1.Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

2) upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej,

3) nauka strzelenia,

a ponadto:

4) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej,

6) zrzeszanie kolekcjonerów broni i militariów,

7) ochrona dóbr kultury i tradycji,

8) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

9) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

10) promocja gminy i powiatu.

2.Cele stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,

2) działalność wychowawczą i popularyzatorską,

3) organizowanie ćwiczeń fizycznych z zakresu sportu i rekreacji,

4) organizowanie i realizowanie współzawodnictwa sportowego,

5) zrzeszanie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego a także armii innych państw – zwane Grupą Rekonstrukcji,

6) rekonstruowanie wydarzeń historycznych,

7) opieka nad zabytkami architektury i techniki militarnej, posiadającymi wartość historyczną, artystyczną lub naukową,

8) organizowanie kursów i szkoleń,

9) działalność w zakresie publikowania, materiałów informacyjnych i innych wydawnictw upowszechniających cele statutowe Stowarzyszenia,

10) podejmowanie inicjatyw w zakresie modernizacji bazy i sprzętu.

11) współpracę z innymi stowarzyszeniami, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz ze wszystkimi organizacjami i instytucjami w zakresie lobbingu i współdziałania przy realizowaniu celów statutowych,

12) udział w obchodach rocznicowych i innych przedsięwzięciach służących upamiętnieniu poległych, poszkodowanych, bądź zamordowanych.

13) prowadzenie wszechstronnej działalności dla uzyskania w sposób prawem dozwolony środków materialnych na cele statutowe,

14) nadzorowanie przestrzegania przez członków stowarzyszenia statutu, regulaminów i uchwał władz,

15) prowadzenie i zabezpieczenie ewidencji członków stowarzyszenia, uchwał i protokółów, komunikatów sportowych, innych materiałów w zakresie wymaganym odnośnymi przepisami oraz zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia,

16) organizowanizownie spotkań kolekcjonerów, wystaw i sympozjów z dziedziny historii oręża,

§ 9.

 1. Podstawą organizacyjną realizacji celów statutowych Stowarzyszenia są sekcje strzeleckie, Grupy Rekonstrukcji i inne zespoły, które działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd.

 2. Utworzenie lub rozwiązanie sekcji strzeleckich, Grup Rekonstrukcji i innych zespołów następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 10.

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną. Działalnością nieodpłatną objęte są działania nienależące do sfery działań odpłatnych.

 2. Do działalności odpłatnej należy między innymi:

1) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,

2)prowadzenie kursów, szkoleń i obozów szkoleniowo – wypoczynkowych.

§ 11.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.

Rozdział IV

CZŁONKOWIE – sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków.

§ 12.

1.Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) korzysta z pełni praw publicznych,

3) utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia i deklaruje chęć ich realizowania poprzez aktywny udziałw pracach Stowarzyszenia,

4) przedłoży rekomendację członka klubu,

5) złoży deklarację członkowską na piśmie,

6) opłaci wpisowe i składkę członkowską.

 1. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia po zawarciu umowy określającej zakres współpracy.

 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, której Zarządu lub umotywowany wniosek 5 członków Stowarzyszenia nadało godność Członka honorowego.

§ 13.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności stowarzyszenia,

3) udziału w zebraniach i innych formach działalności statutowej,

4) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu – po uregulowaniu zobowiązań członkowskich,

2) wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

3) w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej do 31 grudnia roku składkowego

4) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

5) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Rozdział V

WŁADZE STOWARZYSZENIA, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje.

§ 14.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu bezwzględną większością głosów.

 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 15.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 5. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Materiały dotyczące spraw, nad którymi Walne Zebranie będzie obradowało muszą być udostępnione członkom poprzez ich wyłożenie w siedzibie Stowarzyszenia 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 3. W przypadku braku kworum Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków nie wcześniej jednak niż po upływie 15 minut od pierwszego terminu.

 4. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest ważne, jbez względu na ilość członków.

 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów.

§ 16.

1.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalenie zmian statutu,

3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

5) skrócenia kadencji władz,

6) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

12) zbycia lub nabycia nieruchomości,

13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

14) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

ZARZĄD

§ 17.

1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.Zarząd składa się z 3 do 5 Członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu.

3.Ilościowy skład Zarządu każdorazowo uchwala Walne Zebranie.

4.Prezesa wybiera Walne Zebranie Członków w odrębnym głosowaniu na okres kadencji.

5.Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu wybierając ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków zarządu.

6.Członkowi Zarządu może być powierzona funkcja pełnomocnika Zarządu do spraw środowiska właściwego dla miejsca zamieszkania członków lub inne funkcje.

7.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

8.Zasady i tryb pracy Zarządu określa uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin.

9.Członkostwo w Zarządzie ustaje zgodnie z zasadami § 13 pkt. 6.

 1. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokonuje na to miejsce kooptacji. Ogólna ilość dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyboru Walnego Zebrania Członków.

 2. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie Prezesa, Zarząd w trybie uchwały podjętej większością, co najmniej 66% wszystkich głosów głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Zarządu powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swych członków, pochodzących z wyboru Walnego Zebrania Członków.

 3. We wszystkich zebraniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego jej członek. Zarząd każdorazowo zaprasza na zebranie Zarządu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 4. Raz w roku Zarząd odbywa posiedzenie z udziałem Komisji Rewizyjnej w celu omówienia wykonania przez Stowarzyszenie zadań danego roku i planu na rok następny.

 5. Zebrania Zarządu są protokołowane.

§ 18.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1)realizacja celów Stowarzyszenia,

2)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3)uchwalanie planu finansowego i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

4) opracowywanie projektów okresowych planów działalności oraz założeń budżetowych, na podstawiewytycznych zawartych w uchwałach Walnego Zebrania Członków,

5)powoływanie i rozwiązywanie sekcji, Grup Rekonstrukcji i innych zespołów oraz uchwalanie ich regulaminów,

6)organizowanie i nadzór nad współzawodnictwem sportowym oraz nad innymi imprezami,

7)uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8)uchwalanie regulaminów w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków,

9)decydowanie o zatrudnieniu pracowników Stowarzyszenia,

10) przyjmowanie i skreślanie członków,

11) przyznawanie nagród i wyróżnień,

12) mianowanie delegatów reprezentujących Stowarzyszenie w organizacjach, w których Stowarzyszenie jest zrzeszone,

13) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

14) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

15) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

16) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

17) składanie sprawozdań z działalności oraz wykonania planu finansowego dla Komisji Rewizyjnej i na Walnym Zebraniu Członków,

18) nadanie godności Członka honorowego,

 1. W okresie między zebraniami Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki decyzje podejmuje Prezes lub Zastępca Prezesa. Decyzje wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

3.Dla obsługi administracyjnej Zarząd może utworzyć Biuro lub zlecić prowadzenie spraw podmiotowi.

 1. Podejmowanie decyzji mających rodzących skutki finansowe wymaga podpisu jednego członka zarządu z wymienionych: Prezesa, Zastępcy Prezesa lub Skarbnika.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 19.

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym, mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza,

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza, conajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności działań.

 2. Protokóły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.

 3. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

 5. Do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy jak do Zarządu, ze zmianą, że do Komisji Rewizyjnej można dokooptować 2 osoby.

 6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 20.

1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu,

2) badanie okresowych sprawozdań i bilansów,

3) żądanie wyjaśnień od Zarządu w sprawach objętych kontrolą oraz wydawanie ocen, wniosków i zaleceń wynikających z ustaleń kontroli w formie protokołu pokontrolnego,

4) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

5) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

6) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

7) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 21.

1.Majątek Klubu mogą stanowić:

1) ruchomości,

2) nieruchomości

3) fundusze, papiery wartościowe i środki pieniężne

2.Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich,

2) wpisowego,

3) z organizacji zawodów,

4) zbiórek publicznych,

5) darowizn pieniężnych i rzeczowych,

6) dotacji i subwencji,

7) sponsoringu,

8) spadków,

9) zapisów,

10) nawiązek,

11) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

12) sprzedaży zbędnego wyposażenia i sprzętu,

13) inne wpływy z działalności statutowej

 1. Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

4.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

5.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 22.

1.Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych “osobami bliskimi”.

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 23.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VII

Zasady dokonywania zmian statutu i sposób rozwiązania się stowarzyszenia

§ 24.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych dogłosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 4. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

 5. Traci moc statut uchwalony w dniu 10 stycznia 2009 roku.

 6. Niniejszy statut uchwalono w tekście jednolitym dniu 9 kwietnia 2011 roku.

Wymiana banerow

MAIL Kontakt Klub Strzelectwa Sportowego BAZUKA ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica mail:biuro@kssbazuka.pl Nr rachunku bankowego 66 2030 0045 1110 0000 0166 4310 Regon - 200092800 NIP – 718-20-31-523